Source: British Tourist Board to spray mountains white and dye lakes turqoise